top of page

Đánh Giá Sự Trưởng Thành Của Bản Thân Qua Xu Hướng Này


Những yếu tố như xếp động viên, bạn bè động viên hay yếu tố động lực theo kiểu lương thưởng. Yếu tố động lực ấy, đến từ bên trong hay bên ngoài? Nó do yếu tố bên ngoài hay do …