top of page

Động Lực Làm Việc Thực Sự Đến Từ Đâu?


Làm thế nào để đi làm có nhiều niềm vui và làm thế nào để đi làm ngày nào cũng có nhiều sức sống? Mà các động lực nó đến từ lớp học, đến từ ông thầy, đến ông sếp, đến từ lương thưởng, đến từ mua một chiếc xe …

8 views