top of page

Đam Mê & Sở Trường Có Phải Là Ý Nghĩa Cuộc Đời Không?


Đam mê – Sở trường nó không có đủ vì bằng chứng là có nhiều người nổi tiếng trên thế giới họ có đam mê, có sở trường nhưng họ vẫn trần cảm họ vẫn tự tử. Cái bánh xe cuộc đời thường họ muốn làm tròn đầy thì họ phải tìm được Đam mê – Sở trường, nhưng rồi họ tròn trịa bánh xe cuộc đời mà sao họ …

Đam Mê & Sở Trường Có Phải Là Ý Nghĩa Cuộc Đời Không?


Đam mê – Sở trường nó không có đủ vì bằng chứng là có nhiều người nổi tiếng trên thế giới họ có đam mê, có sở trường nhưng họ vẫn trần cảm họ vẫn tự tử. Cái bánh xe cuộc đời thường họ muốn làm tròn đầy thì họ phải tìm được Đam mê – Sở trường, nhưng rồi họ tròn trịa bánh xe cuộc đời mà sao họ …

8 views0 comments
bottom of page