top of page

2 Kiểu Phụ Huynh Con Trẻ Không Cần


Có bốn kiểu phụ huynh: Đẻ – Nuôi – Dạy – Rèn. Đẻ thì ai cũng biết đẻ rồi không tính, rồi lên cái giai đoạn nuôi coi tiền là tất cả và không biết cách dạy. Và luông chiều con ….

#Giaiđoạncuộcđời #Cáchlàmchamẹ #Luôngchiều #Dạycontựlập #Chamẹlàmgương

0 views

2 Kiểu Phụ Huynh Con Trẻ Không Cần


Có bốn kiểu phụ huynh: Đẻ – Nuôi – Dạy – Rèn. Đẻ thì ai cũng biết đẻ rồi không tính, rồi lên cái giai đoạn nuôi coi tiền là tất cả và không biết cách dạy. Và luông chiều con ….

#Giaiđoạncuộcđời #Cáchlàmchamẹ #Luôngchiều #Dạycontựlập #Chamẹlàmgương

0 views0 comments
bottom of page