top of page

3 Báu Vật Ai Cũng Phải Có Để Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa


Cuộc đời của chúng ta rất ít người khớp hết tam bảo, các bạn chỉ cần khớp một nửa số đó là được rồi. Tức là vợ có khoảng 3 ông thầy, chồng có khoảng 3 ông thầy. Nhưng trong các ông thầy đó các bạn trùng từ một đến hai ông thầy thế là …

3 views

3 Báu Vật Ai Cũng Phải Có Để Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa


Cuộc đời của chúng ta rất ít người khớp hết tam bảo, các bạn chỉ cần khớp một nửa số đó là được rồi. Tức là vợ có khoảng 3 ông thầy, chồng có khoảng 3 ông thầy. Nhưng trong các ông thầy đó các bạn trùng từ một đến hai ông thầy thế là …

3 views0 comments