top of page

3 Câu Hỏi Nhân Quả Giúp Cha Mẹ Dạy Con Thành Tài


Các bạn đưa ra lời giáo huấn, đưa ra lời khuyên là nó rác lỗ tai là nó không nghe mình đâu. Bảo bố mẹ lại lên lớp con, nó ghét mình, mình là bạn nó thì mình mới …

2 views

3 Câu Hỏi Nhân Quả Giúp Cha Mẹ Dạy Con Thành Tài


Các bạn đưa ra lời giáo huấn, đưa ra lời khuyên là nó rác lỗ tai là nó không nghe mình đâu. Bảo bố mẹ lại lên lớp con, nó ghét mình, mình là bạn nó thì mình mới …

2 views0 comments
bottom of page