top of page

3 Yếu Tố Cốt Lõi Giúp Cha Mẹ Dạy Con Tự Chủ Trong Cuộc Sống


Dạy con tự chủ trong cuộc sống có 3 yếu tố sau: Một là tự chủ cho bản thân; Hai là tự chủ với thiên nhiên, muôn loài và cộng đồng xã hội; Ba là tự chủ với anh em bạn bè, gia đình, nhà trường; …

0 views

3 Yếu Tố Cốt Lõi Giúp Cha Mẹ Dạy Con Tự Chủ Trong Cuộc Sống


Dạy con tự chủ trong cuộc sống có 3 yếu tố sau: Một là tự chủ cho bản thân; Hai là tự chủ với thiên nhiên, muôn loài và cộng đồng xã hội; Ba là tự chủ với anh em bạn bè, gia đình, nhà trường; …

0 views0 comments
bottom of page