top of page

4 Cách Xác Định Sứ Mệnh, Tầm Nhìn Để Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa


Đây là một vấn đề nhức nhối trong doanh nghiệp và trong cuộc đời các bạn khi mà được hỏi sứ mệnh và tần nhìn là gì hầu hết không trả lời được. Và khi mà tôi đọc những cuốn sách của những người thành công thì thường những người này hay đưa ra cái gọi là …

19 views

4 Cách Xác Định Sứ Mệnh, Tầm Nhìn Để Sống Cuộc Đời Ý Nghĩa


Đây là một vấn đề nhức nhối trong doanh nghiệp và trong cuộc đời các bạn khi mà được hỏi sứ mệnh và tần nhìn là gì hầu hết không trả lời được. Và khi mà tôi đọc những cuốn sách của những người thành công thì thường những người này hay đưa ra cái gọi là …

19 views0 comments
bottom of page