top of page

4 Tuyệt Chiêu Thu Phục Lòng Người


Thu phục lòng người có 4 cách trong đạo học nó gọi là tứ nhiếp pháp. Đã là tuyển dụng quanh năm tức là đi thu phục lòng người lòng người quanh năm. Vậy các bạn đến hội nghị nào đó, đến một lớp học nào đó, các quen một vài người cảm thấy phù hợp các bạn phải …

14 views

4 Tuyệt Chiêu Thu Phục Lòng Người


Thu phục lòng người có 4 cách trong đạo học nó gọi là tứ nhiếp pháp. Đã là tuyển dụng quanh năm tức là đi thu phục lòng người lòng người quanh năm. Vậy các bạn đến hội nghị nào đó, đến một lớp học nào đó, các quen một vài người cảm thấy phù hợp các bạn phải …

14 views0 comments
bottom of page