top of page

Ai Rồi Cũng Phải Khủng Hoảng Về Định Hướng Cuộc Đời


Bạn ba năm tuổi mà vẫn còn khủng hoảng thuần công việc là bạn có vấn đề và mặt tâm lý. Cái tuổi này người ta không còn khủng về tâm lý mà khủng hoảng về ý nghĩa cuộc đời…

6 views

Ai Rồi Cũng Phải Khủng Hoảng Về Định Hướng Cuộc Đời


Bạn ba năm tuổi mà vẫn còn khủng hoảng thuần công việc là bạn có vấn đề và mặt tâm lý. Cái tuổi này người ta không còn khủng về tâm lý mà khủng hoảng về ý nghĩa cuộc đời…

6 views0 comments