top of page

Bí Quyết Sinh Được Con Thông Minh


Các bạn muốn hút các vật chất tâm thức nào về, đầu tiên tâm của mình phải giống nó. Tâm của mình khác nó thì không hút được đâu, tâm của mình thích nhậu thì sẽ hút bạn nhậu, …

2 views