top of page

Bạn Có Đang Bị Kẹt Vào Khái Niệm Tự Do Tài Chính


Tự do tài chính hiểu theo cái nghĩa thông thường là các bạn thế này, nhu cầu của chúng ta là 20 triệu một tháng. Tự do tài chính là tức là chúng ta có nguồn thu nhập ổn định, không phải làm gì cả mà mỗi tháng nó cứ rơi vào đầu mình 30 triệu một tháng …

4 views

Bạn Có Đang Bị Kẹt Vào Khái Niệm Tự Do Tài Chính


Tự do tài chính hiểu theo cái nghĩa thông thường là các bạn thế này, nhu cầu của chúng ta là 20 triệu một tháng. Tự do tài chính là tức là chúng ta có nguồn thu nhập ổn định, không phải làm gì cả mà mỗi tháng nó cứ rơi vào đầu mình 30 triệu một tháng …

4 views0 comments
bottom of page