top of page

Bạn Có Thể Không Đến Trường Nhưng Đừng Bao Giờ Ngừng Học


Sau khi học xong đại học thường chúng ta sẽ ít đi học nữa nhưng tiến trình tự học là cả đời. Đặc biệt là sự tự học này, ba mẹ có thể hướng dẫn con từ bé …

2 views0 comments
bottom of page