top of page

Bạn Muốn Trở Thành Người Phú Quý hay Thanh Quý?


Khi chúng ta sinh ra chúng ta ở vị trí số 3 là phổ thông, tiếp tục khi học mười mấy năm và cộng mấy năm học đại học rồi bước ra cuộc đời. Chúng ta hầu hết đi tìm chữ phú chứ, không ai đi tìm …

2 views