top of page

Bạn Sẽ Đối Mặt Với Khó Khăn Như Thế Nào?


Chúng ta có hiểu mình không? Sức mình có 5 mà mình chọn một khó khăn những 500 điểm là thua rồi. Người ta gọi là ảo tưởng, giống mấy bạn đứng ở ngã tư Nguyễn Huệ cách 2 năm …