top of page

Cách Để Cha Mẹ Đưa Tư Duy Nhân Qủa Vào Quá Trình Dạy Con


Tại sao chúng ta đào tạo được nhân viên mà không đào tạo được con mình. Hiện tượng vô cùng phổ thông của phụ huynh đi cày bừa, đi làm giúp tụi nó. Để con cái mình được sướng là….

#Dạycontrưởngthành #Dạycontưduynhânquả #Ứngdụngnhânquảtrongđờisống

2 views

Cách Để Cha Mẹ Đưa Tư Duy Nhân Qủa Vào Quá Trình Dạy Con


Tại sao chúng ta đào tạo được nhân viên mà không đào tạo được con mình. Hiện tượng vô cùng phổ thông của phụ huynh đi cày bừa, đi làm giúp tụi nó. Để con cái mình được sướng là….

#Dạycontrưởngthành #Dạycontưduynhânquả #Ứngdụngnhânquảtrongđờisống

2 views0 comments
bottom of page