top of page

Cách Để Thắp Sáng Ngọn Đèn “TRÍ TUỆ” Của Chính Mình


Khi mà các bạn bắt đầu tập biết nghi ngờ thì lúc này trí tuệ nó khởi sinh và lưu ý nghi ngờ trên nền tảng tìm hiểu chứ không phải đố kỵ. Và trí tuệ nó khởi sinh thì ngọn đèn bên trong của chúng ta nó …

30 views

Cách Để Thắp Sáng Ngọn Đèn “TRÍ TUỆ” Của Chính Mình


Khi mà các bạn bắt đầu tập biết nghi ngờ thì lúc này trí tuệ nó khởi sinh và lưu ý nghi ngờ trên nền tảng tìm hiểu chứ không phải đố kỵ. Và trí tuệ nó khởi sinh thì ngọn đèn bên trong của chúng ta nó …

30 views0 comments
bottom of page