top of page

Cách Giải Quyết Tâm Sân, Kiềm Chế Nóng Giận Có Phải Là Cách Tốt Nhất


Thằng sân nó khởi sinh là do thằng tham, thằng si, mình thiếu hiểu biết cũng sân và mình mong cầu một điều gì đó không được đáp ứng cũng sân. Vậy tham – sân – si nó đi một bộ, muốn diệt thằng sân thì …

8 views

Cách Giải Quyết Tâm Sân, Kiềm Chế Nóng Giận Có Phải Là Cách Tốt Nhất


Thằng sân nó khởi sinh là do thằng tham, thằng si, mình thiếu hiểu biết cũng sân và mình mong cầu một điều gì đó không được đáp ứng cũng sân. Vậy tham – sân – si nó đi một bộ, muốn diệt thằng sân thì …

8 views0 comments