top of page

Cách Học Và Làm Sao Cho Đúng


Hầu hết chúng ta học và làm một điều gì đó là vì bản thân mình trước. Tức là phục vụ cái tôi, cái của tôi là hầu hết, rồi có một số người thì khá hơn …

6 views

Cách Học Và Làm Sao Cho Đúng


Hầu hết chúng ta học và làm một điều gì đó là vì bản thân mình trước. Tức là phục vụ cái tôi, cái của tôi là hầu hết, rồi có một số người thì khá hơn …

6 views0 comments