top of page

Cách Nhận Diện Cái Tôi Kiêu Mạn, Bản Ngã Đang Vận Hành


Cách nhận diện và xử lý cái tâm khiêu mạn, khi mà trong tâm của mình nó thấy mình hay mình đặc biệt lúc đó cái tôi đang vận hành …

#chánhkiến #Cáitôi #Cáchxửlýtâm #Bảnngã #TrầnViệtQuân

2 views

Cách Nhận Diện Cái Tôi Kiêu Mạn, Bản Ngã Đang Vận Hành


Cách nhận diện và xử lý cái tâm khiêu mạn, khi mà trong tâm của mình nó thấy mình hay mình đặc biệt lúc đó cái tôi đang vận hành …

#chánhkiến #Cáitôi #Cáchxửlýtâm #Bảnngã #TrầnViệtQuân

2 views0 comments
bottom of page