top of page

Cách Rèn 3 Gốc Bằng Những Công Việc Thường Ngày


Rèn thói quen đọc sách cho trẻ, mỗi ngày đọc một trang rồi kể lại, tuần hai đọc hai trang và tuần ba là ba trang cuối tháng đi chơi, đi du lịch. Đi tắm biển đi leo núi, kẹp giáo dục cho trẻ là ….

6 views