top of page

Cần Bao Lâu Để Hiểu Được Bản Thân Mình?


Có một bạn đến lớp học sau hai tiếng bạn ấy than phiền rằng “em thất vọng vô cùng vì sau 2 tiếng em chưa tìm thấy giá trị cuộc đời đâu cả”. Tôi quan sát tôi đến năm 38 tuổi mới quan sát xong. Tức là mình phải tự quan sát đúc kết chính mình qua …

8 views

Cần Bao Lâu Để Hiểu Được Bản Thân Mình?


Có một bạn đến lớp học sau hai tiếng bạn ấy than phiền rằng “em thất vọng vô cùng vì sau 2 tiếng em chưa tìm thấy giá trị cuộc đời đâu cả”. Tôi quan sát tôi đến năm 38 tuổi mới quan sát xong. Tức là mình phải tự quan sát đúc kết chính mình qua …

8 views0 comments
bottom of page