top of page

Cần Cù Bù Thông Minh Liệu Có Đúng?


Có một câu nói của thiên tài: 99% là mồi hôi và sự chuyên cần, 1% là trí thông minh thôi. Trí thông minh mà định nghĩa theo chỉ số IQ, Tôi gọi là trí khôn vặt ….