top of page

Cha Mẹ Dạy Con Điều Này Còn Qúy Gía hơn cả Tấn Vàng Tấn Bạc


Tiến trình Văn – Tư – Tu: Văn là học về lý thuyết; Tư là năng lực tư duy lại, nhìn lại vấn đề theo chiều sâu; Tu là mang cái chúng ta đã tư duy, đã học mang vào đời sống chuyển hóa ….

2 views

Cha Mẹ Dạy Con Điều Này Còn Qúy Gía hơn cả Tấn Vàng Tấn Bạc


Tiến trình Văn – Tư – Tu: Văn là học về lý thuyết; Tư là năng lực tư duy lại, nhìn lại vấn đề theo chiều sâu; Tu là mang cái chúng ta đã tư duy, đã học mang vào đời sống chuyển hóa ….

2 views0 comments
bottom of page