top of page

Cha Mẹ Không Bao Giờ Kiểu Thương Con Sai Cách Bằng 10 Hại Con


Hành trình của một đứa trẻ này 6 giờ sáng dậy, nó học tới 10 giờ đêm thì các bạn thấy nó khủng khiếp như thế nào chưa? Nó là tiểu học đấy! Hạnh phúc của nó đâu? Tuổi thơ của nó đâu? Đây là các bạn thương con hay các bạn….

#Dạyconđạodức #Dạycontrưởngthành #Luôngchiều #Thươngconsaicách

0 views

Cha Mẹ Không Bao Giờ Kiểu Thương Con Sai Cách Bằng 10 Hại Con


Hành trình của một đứa trẻ này 6 giờ sáng dậy, nó học tới 10 giờ đêm thì các bạn thấy nó khủng khiếp như thế nào chưa? Nó là tiểu học đấy! Hạnh phúc của nó đâu? Tuổi thơ của nó đâu? Đây là các bạn thương con hay các bạn….

#Dạyconđạodức #Dạycontrưởngthành #Luôngchiều #Thươngconsaicách

0 views0 comments
bottom of page