top of page

Con Đường Chuyển Hóa

Con đường chuyển hóa dự kiến hành trình 6 tháng với sấp sỉ 1000 km và đây là một con đường chuyển hóa các bạn trẻ dễ nhất thông qua thể lực bên cạnh đó thì rèn luyện về tâm thức và rèn luyện về hiểu biết. Để đi đến sự chuyển hóa đo lượng được ngay là chúng ta đo lường bằng…

12 views

Con Đường Chuyển Hóa

Con đường chuyển hóa dự kiến hành trình 6 tháng với sấp sỉ 1000 km và đây là một con đường chuyển hóa các bạn trẻ dễ nhất thông qua thể lực bên cạnh đó thì rèn luyện về tâm thức và rèn luyện về hiểu biết. Để đi đến sự chuyển hóa đo lượng được ngay là chúng ta đo lường bằng…

12 views0 comments
bottom of page