top of page

“Con Nhà Người Ta” có Hoàn Hảo? Điều gì giúp con Mạnh Mẽ trong Nội Lực?


Ngày đứa con thi đại học bố ở ngoài chờ, hỏi đứa con đậu hay rớt? Sau lớp 11 giờ đứa con ra, bố đút cho con ăn rồi 1 giờ chiều vào thi tiếp thì hỏi con đậu hay con rớt? Thông qua hình vi chăm sóc con vậy, chúng ta kỳ vọng con mình quá lớn vô hình chung tạo áp lực cho đứa con của mình. Và cách bố mẹ xử lý không tạo áp lực cho con…

4 views

“Con Nhà Người Ta” có Hoàn Hảo? Điều gì giúp con Mạnh Mẽ trong Nội Lực?


Ngày đứa con thi đại học bố ở ngoài chờ, hỏi đứa con đậu hay rớt? Sau lớp 11 giờ đứa con ra, bố đút cho con ăn rồi 1 giờ chiều vào thi tiếp thì hỏi con đậu hay con rớt? Thông qua hình vi chăm sóc con vậy, chúng ta kỳ vọng con mình quá lớn vô hình chung tạo áp lực cho đứa con của mình. Và cách bố mẹ xử lý không tạo áp lực cho con…

4 views0 comments
bottom of page