top of page

Cuộc Đời Mỗi Người Được Quyết Định Bởi Những Lựa Chọn


Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi những sự lựa chọn, ngày hôm nay cuối tuần các bạn nhậu là một lựa chọn, đi leo núi là một lựa chọn, đọc sách là một lựa chọn, đánh bạc là một lựa chon, …

2 views