top of page

Dũng Nhẫn Và Tĩnh – Chữ Nào Quan Trọng Nhất


Nghị lực gồm 3 yếu tố hòa quyện lẫn nhau Dũng – Nhẫn – Tĩnh. Dũng là dám làm việc khó, nhẫn là làm bền bỉ đến cùng, còn tĩnh là không lo lắng bất an. Nữ thì hay thiếu chữ tĩnh, đối với người nhà người nữ có chữ …

bottom of page