top of page

Dạy Con Trưởng Thành – Làm Sao Để Nuôi Dưỡng Hoài Bão, Lý Tưởng Sống Cho Con


Công thức hoài bão, lý tưởng sống. Tài năng là trí tuệ và nghị lực, người có trí tuệ thì có tầm nhìn còn có nghị lực là người thực thi được tầm nhìn. Tài năng đi với đạo đức thì…

2 views

Dạy Con Trưởng Thành – Làm Sao Để Nuôi Dưỡng Hoài Bão, Lý Tưởng Sống Cho Con


Công thức hoài bão, lý tưởng sống. Tài năng là trí tuệ và nghị lực, người có trí tuệ thì có tầm nhìn còn có nghị lực là người thực thi được tầm nhìn. Tài năng đi với đạo đức thì…

2 views0 comments