top of page

Dạy Con Về Tiền Nên Hay Không?


Rèn luyện vượt khó sinh ra gà gì? Đi học là để được thương yêu. Chúng đừng hiểu ngồi vào ghế mới là giáo dục, ngồi vào bàn vào ghế là một cách giáo dục. Rèn luyện là một cách…

#Dạycontàichính #Dạycontỉnhthức #Rènluyệntựchủ #Dạyconđạodức #Dạycontựlập

6 views

Dạy Con Về Tiền Nên Hay Không?


Rèn luyện vượt khó sinh ra gà gì? Đi học là để được thương yêu. Chúng đừng hiểu ngồi vào ghế mới là giáo dục, ngồi vào bàn vào ghế là một cách giáo dục. Rèn luyện là một cách…

#Dạycontàichính #Dạycontỉnhthức #Rènluyệntựchủ #Dạyconđạodức #Dạycontựlập

6 views0 comments
bottom of page