top of page

Doanh Nghiệp Muốn Phát Trển Bền Vững Cần Biết Điều Này


Trong quyển sách “Từ tốt đến vĩ đại” có một khái niệm 3 vòng tròn con nhím. Doanh nghiệp bạn làm trên cái mà mình đam mê, cái mà mình giỏi và các sản phẩm cuối làm ra phải tạo giá trị. Nhưng giá trị nó lại …

12 views