top of page

Gốc Rễ Sinh Ra Mọi Vấn Đề Trong Cuộc Sống!


Stress, trầm cảm là căng thẳng nó từ bên trong nhưng tại sao chúng ta bị căng thẳng trầm cảm là vì cái yếu tố bên ngoài nó tác động đến mình mà cái yếu bên trong nó không …

4 views

Gốc Rễ Sinh Ra Mọi Vấn Đề Trong Cuộc Sống!


Stress, trầm cảm là căng thẳng nó từ bên trong nhưng tại sao chúng ta bị căng thẳng trầm cảm là vì cái yếu tố bên ngoài nó tác động đến mình mà cái yếu bên trong nó không …

4 views0 comments