top of page

Giúp Con Hiểu Câu: “Tâm Sinh Tướng”


“Tướng tự tâm sinh, tướng tùy râm diệt” Cho con đọc và có giải nghĩa xong rồi cho chúng hỏi con hiểu câu này như thế nào? Thì bé có nói: Tướng tốt thì tâm đẹp, tướng đẹp thì tâm tốt, nhưng….

2 views