top of page

Giải Bài Toán: Nghĩ Nhiều Mà Không Chịu Làm


Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rất nhiều, phân tích, đúc kết vấn đề rất nhiều nhưng lúc hành động lại chần chừ, trì hoãn . Và làm gì để chúng ta mạnh mẽ, hành động? Tức là chúng ta hiểu chưa đủ …