top of page

Giải Thích Hiện Tượng Nổi Loạn Tuổi Teen


Nổi loạn tuổi teen là cơ thể lớn bất thường, tâm sinh lý thay đổi theo thì thằng nào mạnh thằng ấy thắng. Tâm của bạn nhiều tham sân sợ thì nó sẽ lấn ngược lại….

2 views