top of page

Gieo “Nhân” Chiều Chuộng Con Cái Thì “Quả” Nhận Được là gì?

https://youtu.be/bWkr5Vd4Ves

Nuôi con luông chiều, các bạn có thấy tiến trình nhân quả của luông chiều không? Cứ gieo nhân luông chiều đi quả gặt là gì? Hiểu được điều này là người….

4 views

Gieo “Nhân” Chiều Chuộng Con Cái Thì “Quả” Nhận Được là gì?

https://youtu.be/bWkr5Vd4Ves

Nuôi con luông chiều, các bạn có thấy tiến trình nhân quả của luông chiều không? Cứ gieo nhân luông chiều đi quả gặt là gì? Hiểu được điều này là người….

4 views0 comments