top of page

Hiểu Sâu Sắc Về Sự Quan Trọng Của Yếu Tố Nghị Lực


Than bùn – Than đá – Kim cương là một lúc hay là một quá trình khổ luyện. Từ Than bùn – Than đá là một lúc, một khóa đào tạo hay bản chất nó là một tiến trình đào tạo, một tiến trình khổ luyện. Rồi từ Than đá – Kim cương cũng là một tiến trình khắc nhiệt hơn,…

4 views