top of page

Hiểu Về Nghiệp Của Cha Mẹ Và Con Cái


Trẻ nó đau thì cho nó một bài học còn hơn là nó không được trải nghiệm, nó đến giai đoạn nổi loạn tuổi teen thì trẻ bị nhiễn những thói hư tật xấu rất nhiều. Vì những gia đình cấm con ….

4 views

Hiểu Về Nghiệp Của Cha Mẹ Và Con Cái


Trẻ nó đau thì cho nó một bài học còn hơn là nó không được trải nghiệm, nó đến giai đoạn nổi loạn tuổi teen thì trẻ bị nhiễn những thói hư tật xấu rất nhiều. Vì những gia đình cấm con ….

4 views0 comments
bottom of page