top of page

Kỹ Năng Giúp Bạn Thành Công


Đâu là nhân của đậu đại học, chúng ta nói rộng ra đâu là nhân của trí tuệ. Bỏ học có là nhân của đậu đại học không? Chúng ta bỏ học, lưu ý tự học hay người khác giảng đều giống nhau đều là …

4 views

Kỹ Năng Giúp Bạn Thành Công


Đâu là nhân của đậu đại học, chúng ta nói rộng ra đâu là nhân của trí tuệ. Bỏ học có là nhân của đậu đại học không? Chúng ta bỏ học, lưu ý tự học hay người khác giảng đều giống nhau đều là …

4 views0 comments
bottom of page