top of page

Khi Mọi Lối Đi Đều Đóng Cửa Với Bạn Thì Chúng Ta Cần Làm Gì?


Trong làm ăn trong công việc mọi lối đi đều bế tắc đã suy nghĩ hết sức rồi, đã cày bừa hết sức rồi, chạy đầu này đầu kia hết rồi. Thì nhiều có người sẽ đi xả stress, ăn chơi karaoke, đi nhậu, đi du lịch và thậm chí đi …

6 views

Khi Mọi Lối Đi Đều Đóng Cửa Với Bạn Thì Chúng Ta Cần Làm Gì?


Trong làm ăn trong công việc mọi lối đi đều bế tắc đã suy nghĩ hết sức rồi, đã cày bừa hết sức rồi, chạy đầu này đầu kia hết rồi. Thì nhiều có người sẽ đi xả stress, ăn chơi karaoke, đi nhậu, đi du lịch và thậm chí đi …

6 views0 comments
bottom of page