top of page

Làm Thế Nào Để Đứng Vững Trên Con Đường Mà Mình Đã Chọn?


Vợ con người thân không tin bạn hay phản đối những việc bạn làm thì trong việc này nó hai trường xảy ra một là vợ con người thân không hiểu bạn thật, hai là …

4 views

Làm Thế Nào Để Đứng Vững Trên Con Đường Mà Mình Đã Chọn?


Vợ con người thân không tin bạn hay phản đối những việc bạn làm thì trong việc này nó hai trường xảy ra một là vợ con người thân không hiểu bạn thật, hai là …

4 views0 comments
bottom of page