top of page

Lý Do Bạn Rất Thông Minh Nhưng Mãi Không Thể Thành Công


Việt nam và thế giới bị kẹt ở chỗ này, giáo dục ngắn hạn thì thông qua bảng điểm thông qua các kì thi. Còn giáo dục dài hạn nó không thông qua bảng điểm hay kì thi mà nó thông qua anh tư duy được những gì. Từ đó là kết luận rằng …

2 views