top of page

Mối Quan Hệ Giữa Trường Học Và Số Lương Bạn Nhận Được Khi Đi Làm


Lúc chúng ta đi học chúng ta đang nạp ở phần thông tin kiếm thức và lúc chúng ta đi làm chúng ta được trả lương theo kĩ năng, mà chúng ta phải làm được việc đó là …

4 views