top of page

Nội Lực Và Ngoại Lực – Đâu Là Sự Phát Triển Bền Vững


Thế hệ gà công nghiệp làm 3 lần không được là nó bỏ với tố chất đó như thế thành công là khó. Với câu nói của Mẹ TERESA: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi”…

8 views