top of page

Người Ít Tài Năng Và Không Có Tài Năng, Tài Năng Đến Từ Đâu?


Người có tài năng có luôn cả đạo đức sinh ra lý tưởng sống. Tài năng ở đây bao gồm trí tuệ và nghị lực, tài năng không định nghĩa là một năng khiếu. Khi các bạn chạy nhanh hay gọi là tài năng thì gọi nó là một rạng năng khiếu …

6 views

Người Ít Tài Năng Và Không Có Tài Năng, Tài Năng Đến Từ Đâu?


Người có tài năng có luôn cả đạo đức sinh ra lý tưởng sống. Tài năng ở đây bao gồm trí tuệ và nghị lực, tài năng không định nghĩa là một năng khiếu. Khi các bạn chạy nhanh hay gọi là tài năng thì gọi nó là một rạng năng khiếu …

6 views0 comments
bottom of page