top of page

Nghi Ngờ Nhưng Không Tiêu Cực


Chánh kiến, đầu tiên là chúng ta phải không tin những gì người khác nói. Tức là mọi người phải không tin là thành công, nghi ngờ lại nhưng mà chúng ta phải phản biện được. Gọi là tư duy …

#chánhkiến #Tưduyphảnbiện #Quansátđachiều #Nghingờ #TrầnViệtQuân

2 views

Nghi Ngờ Nhưng Không Tiêu Cực


Chánh kiến, đầu tiên là chúng ta phải không tin những gì người khác nói. Tức là mọi người phải không tin là thành công, nghi ngờ lại nhưng mà chúng ta phải phản biện được. Gọi là tư duy …

#chánhkiến #Tưduyphảnbiện #Quansátđachiều #Nghingờ #TrầnViệtQuân

2 views0 comments
bottom of page