top of page

Nguyên Nhân Sâu Xa Gây Ra Khổ Đau Là Gì?


Khổ đế đến từ thằng sân nhiều nhất, nguyên nhân do thằng tham và si sinh ra. Và tham có vô số kiểu lòng tham như tham tình, tham tiền, tham tài, tham danh, …

0 views

Nguyên Nhân Sâu Xa Gây Ra Khổ Đau Là Gì?


Khổ đế đến từ thằng sân nhiều nhất, nguyên nhân do thằng tham và si sinh ra. Và tham có vô số kiểu lòng tham như tham tình, tham tiền, tham tài, tham danh, …

0 views0 comments