top of page

Nhà Lãnh Đạo Giỏi Cần Có Các Tố Chất Gì?


Khởi điểm của sự lãnh đạo không gì cao siêu hết, khởi điểm sự lãnh đạo chính là năng lực tự học và tự làm việc. Tìm năng lực tự học tự làm việc của mình có dạy con mình được không, nhân viên của mình được không? …

10 views

Nhà Lãnh Đạo Giỏi Cần Có Các Tố Chất Gì?


Khởi điểm của sự lãnh đạo không gì cao siêu hết, khởi điểm sự lãnh đạo chính là năng lực tự học và tự làm việc. Tìm năng lực tự học tự làm việc của mình có dạy con mình được không, nhân viên của mình được không? …

10 views0 comments