top of page

Nhìn Thấu Năng Lực Của Nhân Sự Bằng Cách Áp Dụng Bát Chánh Đạo


Áp dụng bát chánh đạo trong tuyển dụng vào tìm nhân viên. Trong bát chánh đạo chánh kiến và chánh tư duy là thuộc chi phần trí tuệ, và trí tuệ thì nhân viên thường yếu hơn sếp. Nhân viên thì thuộc vào chánh nghiệp và chánh mạng …

8 views